آهنگ سازی در فرم های ایرانی

azarsina2استاد مهدی آذرسینا

مسترکلاس های :

– آهنگسازی درفرمهای ایرانی

دوره های پیشرفته تلفیق شعر و موسیقی

دوره عالی ردیف دستگاهی موسیقی ایران برای تمامی سازهای ایرانی