استقبال گسترده خبر گزاری ها و رسانه های نوشتاری معتبر ایران از انتشار آلبوم”بیاد پیر چنگی” بهزادمیرلو

آلبوم بیاد پیر چنگی

 

خبر در دهها خبرگزاری معتبر و رسانه های نوشتاری با استقبال مواجه شده است.نمونه هایی در سایت ما قابل مشاهده است.