*کمانچه

شایگان ۹ ساله؛شاگرد کمانچه استاد میرلو قطعه ای را به صورت کنسرتو کمانچه اجرا می کند.